"> - Đức Huy Grand Hotel & Spa Lào Cai
  1. Chính sách đổi, hủy dịch vụ

Khách hàng đặt phòng trên web khi muốn đổi phòng hoặc hủy phòng sẽ liên hệ với số 0214 3833 229 hoặc 0846 880 633 để được hỗ trợ miễn phí

Trong trương hợp có hợp hồng trực tiếp giữa Đức Huy Grand và khách hàng về dịch vụ phòng hoặc các dịch vụ khác thì sẽ được giải quyết theo hợp đông giữa hai bên.

  1. Chính sách hoàn tiền

– Đức Huy Grand Hotel sẽ hoàn tiền cho khách hàng nếu khách hàng đã thanh toán dư tiền hoặc hoặc hủy dịch vụ (Lý do được cả hai bên chấp thuận)  trong thời gian tối đa 7 ngày.